دریافت هزینه های بیمه تکمیلی درمان

بیمه آسیا

دریافت هزینه های بیمه تکمیلی درمان

پیرو قرارداد تکمیل درمان گروهی به شماره 5432044/00/000001 مورخ 1400/02/30 به استحضار می رساند: به منظور رفاه حال بیمه گذاران محترم این نمایندگی اقدام به تاسیس باجه ای به آدرس: خیابان سادات خوشرو نبش کوچه 12 نموده است، که از تاریخ 1400/09/20 بیمه گذاران محترم جهت تحویل اسناد به آدرس مذکور مراجعه نمایند. همچنین دریافت اسناد از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح  تا ساعت 12 صبح پذیرفته می شود.

نکته آخر اینکه اشخاصی که امکان مراجعه حضوری به دفتر نمایندگی به لحاظ بیماری ندارند در محل کار یا سکونت ایشان اسناد دریافت می گردد.

زمان دریافت اسناد:

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 صبح

مکان دریافت اسناد:

خیابان سادات خوشرو نبش کوچه 12

دیدگاهتان را بنویسید