واحد های صنفی تعطیل شده

واحد های صنفی تعطیل شده

واحد های صنفی تعطیل شده

اعضا محترم اتحادیه صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان، در صورتیکه دارای واحدهای صنفی تعطیل شده به خاطر آسیب های ناشی از همه گیری کرونا هستید و یا در شرف تعطیلی می باشید. با ذکر علت و به صورت کتبی به اتحادیه اعلام نمائید تا به اتاق اصناف ایران منعکس گردد.

دیدگاهتان را بنویسید