خدمات اتحادیه

اتحادیه صنف نجار، مبلساز و کابینت ساز چوبی و فراورده های چوبی کرمان در حال حاضر در حوزه های مختلف به شرح زیر مشغول به خدمت رسانی در محل دفتر اتحادیه می باشد.

  1. صدور جواز کسب
  2. تمدید جواز کسب
  3. رسیدگی به شکایات مراجعین و اعضا
  4. انجام کارشناسی کارهای ساخته شده مورد تقاضای اعضا یا مراجعین
  5. سایر موارد

از آنجایی که این اتحادیه همواره در همه امور جزء پیشگامان بوده است، ضرورت برقراری ارتباط غیر حضوری با اعضا محترم و مراجعین محترم ما را بر آن داشت تا با آماده نمودن زیر ساخت های لازم، خدمات زیر را به صورت غیر حضوری ارائه دهیم.

  1. صدور جواز کسب
  2. تمدید جواز کسب
  3. رسیدگی به شکایات