نمایشگاه مبلمان

ســتاد اجرایــی شــرکت پیشــگامان صنعــت مبلمــان پرشــیا (فیپکــو) با توجه به اینکه از شــروع ثبت نــام در نمایشــگاه های تخصصــی مبلمــان  منــزل و اداری و ماشــین آلات، یــراق آلات، تجهیــزات

ادامه مطلب »

مشکلات بازار مبل

متاسفانه امسال به علت روبرویی با بحران کرونا و در کنار گرانی های بی سابقه ای که با آن مواجه شدیم بــازار مبلمان، بازار خوبی پیش رو نداشت و اکثرواحد

ادامه مطلب »