اصلاح جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی

جریمه نقدی تخلفات قانون نظام صنفی

اصلاح جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی

اعضای محترم بر اساس نامه شماره 5827 مورخ 1400/11/04 اتاق اصناف، یک برگ اصلاح جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی جهت اطلاع و اقدام حضورتان اعلام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید