تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم واکسن کرونا

اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5646 مورخ 1400/10/26 اتاق اصناف کرمان به استحضار می رساند:

کلیه مسئولین و کارکنان شاغل در واحد های صنفی نسبت به تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام و کارت های واکسیناسیون را جهت روئیت مامورین بهداشت در محل واحد صنفی نگه داری نمایند.

ضمنا کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت نموده و از ارائه خدمت به افراد فاقد ماسک خودداری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید