ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی

ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی

اعضا محترم، بر اساس نامه شماره 5758 مورخ 1400/11/03 اتاق اصناف کرمان:

به پیوست تصویر نامه شماره 268/11720 مورخ 1400/10/18 اتاق اصناف ایران در خصوص ثبت، فعال سازی، غیر فعال کردن، حذف پذیرنده های (دستگاه های کارتخوان) اضافی، حضورتان ارسال می گردد.

جهت اقدام به آدرس اینترنتی my.tax.gov.ir مراحعه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید