عوارض شهرداری 99

اعضای محترم صنف نجار و مبلساز و کابینت ساز کرمان احتراما به استحضار می رساند طی بخشنامه شهرداری کرمان به علت شیوع همه گیری کرونا در سال های 1398 و 1399، شهرداری بسته های تخفیف عوارض شهرداری 99 به شرح زیر برای اصناف در نظر گرفته است. لذا از اعضای محترم درخواست می شود در مهلت باقی مانده از مزایای معافیت عوارض شهرداری 99 استفاده نمایند.

ردیفپرداخت عوارض شهرداری سال 1398 و ماقبلمیزان بهرمندی از معافیت عوارض سال 1399
1تا پایان مهرماه سال 1399100% معافیت
2تاپایان دیماه 139960% معافیت
3تا پایان اسفندماه 139950% معافیت

دیدگاهتان را بنویسید