محمد جواد خواجوئی گوکی

نجاری

مجمد جواد خواجوئی گوکی

نجاری

نام واحد صنفی: گلها

شماره تلفن واحد صنفی : 33413955-034

شماره همراه : آقای محمد جواد خواجوئی گوکی 09132987550

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان شهید مغفوری ( سرآسیاب فرسنگی) نبش کوچه شماره 9

دیدگاهتان را بنویسید