مشکلات بازار مبل

متاسفانه امسال به علت روبرویی با بحران کرونا و در کنار گرانی های بی سابقه ای که با آن مواجه شدیم بــازار مبلمان، بازار خوبی پیش رو نداشت و اکثرواحد های ما نزدیک به 60 درصد کاهش فروش را تجربه کردند و بسیاری ورشکست شدند.

یکی از چالش های صنعت مبلمان در ماه های اخیر گرانی و کمبود فوم در بازار بوده است. کارخانه هــای تولیــدی فــوم خــود را بــه بــازار ارائــه نمی دهنــد وهمیــن امــر منجــر بــه افزایــش قیمت ایــن محصــول شــده اســت. بنابراین اگــر به زودی وضعیــت فــوم و اســفنج بهبــود پیــدا نکنــد کارخانه هــای تولیــدی ما را بــه تعطیلــی می کشــاند.

 افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی مبلمان به اندازه ای زیاد است که حدودا باعث افزایش 300 درصدی قیمت مبلمان شده است. شکاف قیمتی به وجود امده موج گسترده ای از شکایات را به سمت اتحادیه ها کشانده و موجبات نارضایتی مشتریان و فروشندگان را فراهم آورده است.

به عنوان مثال اگر فروشنده ای در ماه های گذشته سفارشی را پذیرفته باشد و به علت کمبود تولید و عرضه توسط تولید کنندگان و عرضه کنندگان تا آغاز این موج گرانی موفق به تحویل آن به مشتری نشده باشد، فروشنده باید علاوه بر مبلغی که از خریدار دریافت کرده، پول مازادی را بر روی وجه مذکور بگذارد تا بتواند مبل را به خریدار تحویل دهد و خود این امر عامل بسیاری از اختلافات و شکایات مراجعی به اتحادیه را تشکیل می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید