نمایشگاه مبلمان

ســتاد اجرایــی شــرکت پیشــگامان صنعــت مبلمــان پرشــیا (فیپکــو) با توجه به اینکه از شــروع ثبت نــام در نمایشــگاه های تخصصــی مبلمــان  منــزل و اداری و ماشــین آلات، یــراق آلات، تجهیــزات مبلمــان و صنایــع وابسته در دی ماه و بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران خبــر داده بود به علت گسترش همه گیری کرونا زمان برگزاری این نمایشگاه ها را به شهریور ماه سال 1400 معوق نمود.  

دیدگاهتان را بنویسید