واردات و صـادرات انـواع مبلمـان چـوبـی در شش ماهه نخست سال 1399

بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی انجمــن کارفرمایــان صنایــع چــوب ایــران در شــش ماهه نخست سال 1399 مقدار صد و سی و هفت تن انواع مبلمان چوبی به ارزش سیصد و نود و یک هزار و سی و پنج دلار وارد کشور شده است.

لازم به ذکر است این مقدار واردات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر مقداری 20 درصد کاهش و از نظر ارزش 66 درصد کاهش یافته است. ارزش اظهــار شــده هــر کیلوگــرم مبلمــان چوبــی 2.8 دلار اســت.

همچنیــن بــر اســاس ایــن آمــار، میــزان صــادرات مبلمــان در ایــن مــدت زمانــی، از هفت هزار و نهصد و پنج تــن و به لحــاظ ارزش هجده میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و یک ریال می باشد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 28 درصــد کاهــش داشــته اســت.

گفتنــی اســت متوســط ارزش اظهــار شــده مبلمــان صادراتــی کشــور در ایــن دوره معــادل 2.37 دلار بــه ازای هــر کیلوگــرم بــوده اســت.

دیدگاهتان را بنویسید