پوران شهری

نجاری

پوران شهری

نجاری ام دی اف کار

نام واحد صنفی: ترک زاده

شماره تلفن واحد صنفی :   32442179-034

شماره همراه : خانم پوران شهری 09131982027

آدرس واحد صنفی : کرمان، بلوار شیراز نبش کوچه شماره 6

دیدگاهتان را بنویسید