کنترل اعتبار جواز کسب

اعتبار جواز کسب

کنترل اعتبار جواز کسب

اعضا محترم اتحادیه به علت تغییر سایت ایرانیان اصناف، پیام انقضا اعتبار جواز کسب به صورت سیستمی ارسال نمی شود، لذا خواهشمند است کنترل فرمائید حتما یک ماه قبل از انقضا اعتبار جواز کسب جهت تمدید آن اقدام فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید